اين انجمن برای ارتباط دانشجويان عزيز با يکديگر، مطرح کردن مشکلات و آشنايی با سيستم می باشد.