سامانه آموزشهای الکترونیکی بروز شده است. نام کاربری، شماره دانشجویی و رمزعبور، کد ملی می باشد. دانشجویان عزیز نسبت به اصلاح پست الکترونیک خود اقدام نمایند.